INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Archiwista dokumentów elektronicznych

Kod: 441401

2. Opis zawodu

Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiada za zarządzanie archiwizacją dokumentów elektronicznych 6, przejmuje, gromadzi, ewidencjonuje 9, zabezpiecza, brakuje 3 oraz udostępnia dokumenty cyfrowe i obsługuje system teleinformatyczny 23 pełniący zazwyczaj funkcję archiwum zakładowego 2 lub składnicy.

Opis pracy

Archiwista dokumentów elektronicznych jest odpowiedzialny za zarządzanie archiwizacją oraz prowadzenie archiwum dokumentów elektronicznych w danej organizacji. Coraz częściej archiwa elektroniczne 1 funkcjonują równolegle z archiwami tradycyjnymi (zbiory papierowe), albo wręcz je zastępują, dzięki czemu rośnie popyt na pracę archiwistów dokumentów elektronicznych.

Archiwista dokumentów elektronicznych:

 • inicjuje i uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji szczegółowych procedur przechowywania ewidencjonowanych dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi, z uwzględnieniem bieżącego stanu wiedzy i technologii,
 • inicjuje i uczestniczy w przeprowadzaniu corocznych przeglądów tych procedur,
 • inicjuje i uczestniczy w przygotowaniu i realizacji planów przeniesienia dokumentów ewidencjonowanych na nowe informatyczne nośniki danych,
 • klasyfikuje dokumenty elektroniczne, które wprowadzono do systemu teleinformatycznego bez wymaganych lub kompletnych metadanych,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwego zarządzania dokumentacją elektroniczną wraz z metadanymi,
 • inicjuje i uczestniczy w procesie brakowania (wydzielania i likwidacji) dokumentacji niearchiwalnej 8,
 • przejmuje, gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumenty elektroniczne z zasobu archiwów przechowujących dokumentację o wartości trwałej 27,
 • wyłącza w archiwum zakładowym materiały archiwalne kategorii „A” 7 celem przekazania ich do archiwum państwowego,
 • zabezpiecza trwałość i dostępność dokumentacji elektronicznej, jej metadanych oraz systemów teleinformatycznych, w których są gromadzone i przechowywane.

Sposoby wykonywania pracy

Praca archiwisty dokumentów elektronicznych polega m.in. na:

 • wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego dokumentacji spraw zakończonych,
 • klasyfikowaniu dokumentów elektronicznych,
 • przejmowaniu dokumentów w systemie dokumentacji elektronicznej do zasobu archiwum zakładowego,
 • przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów elektronicznych,
 • zarządzaniu dokumentami elektronicznymi,
 • wyszukiwaniu i udostępnianiu dokumentacji, w tym: przeprowadzaniu kwerend 18, wykonywaniu kopii oraz ich poświadczaniu 21,
 • brakowaniu dokumentacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca archiwisty dokumentów elektronicznych może być wykonywana w pomieszczeniach biurowych oraz magazynach, gdzie przechowywane są dokumenty.

Praca odbywa się najczęściej w pozycji siedzącej, przed ekranem komputera i ma zazwyczaj charakter rutynowy i monotonny, wymagający cierpliwości, skupienia i dokładności.

Pomieszczenia biurowe wyposażone są w niezbędny sprzęt informatyczny i są zazwyczaj sztucznie oświetlone i klimatyzowane, natomiast w magazynach mogą panować mniej komfortowe warunki pracy.

Praca z dokumentami elektronicznymi umożliwia archiwiście dokumentów elektronicznych pracę zdalną, co stanowi korzystną alternatywę dla tradycyjnego sposobu wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy, np. dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Archiwista dokumentów elektronicznych obsługuje m.in.:

 • komputer z oprogramowanie biurowym i specjalistycznym wspomagającym procesy archiwizacji,
 • skaner,
 • czytnik,
 • drukarkę,
 • kserokopiarkę,
 • bindownicę i inne urządzenia biurowe.

Organizacja pracy

Archiwista dokumentów elektronicznych w zależności od miejsca pracy i liczby osób zatrudnionych w archiwum może pracować indywidualnie lub zespołowo.

Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w stałych godzinach w systemie jednozmianowym, choć zdarzają się także przypadki pracy w systemie dwu- i trzyzmianowym. Uzależnione to jest od wielkości instytucji i jej archiwum, a także od okresowego wzrostu natężenia pracy uwarunkowanego liczbą spływających do archiwum dokumentów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Praca biurowa wiąże się dla archiwisty dokumentów elektronicznych z wielogodzinną pracą w pozycji siedzącej na stanowisku z komputerem, co stanowi źródło zagrożeń dla zdrowia związanych z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz wzroku.

W pomieszczeniach magazynowych mogą występować zagrożenia dla zdrowia, wynikające z:

 • niekorzystnego mikroklimatu pomieszczeń (suche powietrze),
 • nadwyrężenia wzroku (niewłaściwe oświetlenie miejsca pracy),
 • obciążenie kręgosłupa i kończyn górnych w obrębie nadgarstków.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zaburzenia ostrości widzenia,
 • bóle oczu,
 • zespół suchego oka,
 • zapalenie spojówek,
 • choroby układu krążeniowego wywołane stresem,
 • otyłość,
 • hemoroidy,
 • żylaki i zakrzepy,
 • infekcje wywołane czynnikami epidemiologicznymi,
 • zespół cieśni nadgarstka, zwyrodnienie nadgarstka,
 • bóle kręgosłupa, karku, kifozę, zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatię,
 • wady postawy wywołane długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej.

W związku z siedzącym trybem pracy występuje duże zagrożenie nadwagą.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód archiwista dokumentów elektronicznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • odporność na monotonne warunki pracy;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość podporządkowania się,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • zainteresowania urzędnicze.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Do wykonywania zawodu archiwista dokumentów elektronicznych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność nóg, rąk i palców, dobry wzrok, sprawność układu kostno-stawowego.

Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu mogą być, z uwagi na wielogodzinną pracę w pozycji siedzącej przy monitorze komputerowym, poważne wady wzroku, jak również niektóre schorzenia układu ruchu, a ze względu na środowisko pracy panujące w magazynach z dokumentami – skłonność do alergii na grzyby i roztocza, zaburzenia równowagi i świadomości oraz padaczka.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Archiwista dokumentów elektronicznych powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie techniczne w zawodach z obszaru kształcenia administracyjno-usługowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych ułatwiają m.in.:

 • dyplom potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik archiwista,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje cząstkowe: AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum oraz AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych, wyodrębnione w pokrewnym zawodzie szkolnym technik archiwista, uzyskane po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakończonych egzaminami organizowanymi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie specjalistycznych kursów kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, a także centra kształcenia kadr, fundacje i inne podmioty wyspecjalizowane w działalności szkoleniowej na rzecz archiwów.

Istnieje również możliwość przyuczenia na stanowisku pracy, zwłaszcza z obsługi systemu teleinformatycznego stanowiącego archiwum zakładowe i zdobywanie doświadczenia już w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Przydatne do pracy w archiwach jest posiadanie:

 • odpowiedniego doświadczenia zawodowego, np. kilkuletniego stażu w administracji publicznej,
 • znajomości przynajmniej jednego języka obcego,
 • znajomości obowiązujących przepisów prawa archiwalnego.

W przypadku pracy w archiwach państwowych ważne jest również korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pracodawcy preferują:

 • potwierdzone certyfikatami umiejętności obsługi sprzętu do digitalizacji 5 materiałów archiwalnych,
 • potwierdzoną certyfikatem znajomość języka obcego,
 • potwierdzoną certyfikatem bardzo dobrą znajomość obsługi pakietu oprogramowania biurowego (z naciskiem na arkusz kalkulacyjny),
 • sprawną obsługę urządzeń biurowych.

W przypadku zabezpieczania dokumentacji zawierającej informacje niejawne 10 pracownik musi posiadać odpowiednie upoważnienia oraz certyfikaty dostępu 4.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Możliwości awansu w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych wynikają bezpośrednio z posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także potrzeb danego pracodawcy. Możliwy jest w tym przypadku awans na stanowisko koordynatora czynności kancelaryjnych lub kierownika archiwum zakładowego.

Kwalifikacje do pracy z dokumentami elektronicznymi można także wykorzystać, pracując w archiwach zajmujących się dokumentacją papierową, m.in. na stanowiskach: specjalista ds. archiwizacji elektronicznej, asystent informacji naukowej, czy archiwista zakładowy.

Uzyskanie najlepszych kompetencji gwarantuje ukończenie studiów wyższych. Dla osób myślących o zdobyciu pogłębionej wiedzy archiwistycznej i/lub dalszym rozwoju w tym zawodzie, istnieje przynajmniej kilka uczelni, które na wydziałach nauk humanistycznych oferują zdobycie tytułu magistra na takich kierunkach, jak:

 • historia ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną,
 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo,
 • archiwistyka i zarządzanie zapisami informacyjnymi,
 • informatyka z podstawami archiwistyki.

Wiele szkół wyższych posiada w swojej ofercie edukacyjnej także studia podyplomowe z zakresu archiwistyki, z których mogą skorzystać absolwenci innych kierunków studiów, szczególnie humanistycznych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Potwierdzenie przydatnych kompetencji w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych możliwe jest przez:

 • przystąpienie do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum oraz kwalifikacji A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych, wyodrębnionych w zawodzie pokrewnym technik archiwista – potwierdzenie ww. kwalifikacji możliwe jest także w formie eksternistycznej,
 • ukończenie specjalistycznych kursów kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • uzyskanie certyfikatów umiejętności obsługi sprzętu do digitalizacji materiałów archiwalnych, znajomości obsługi pakietu oprogramowania biurowego, opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym zapoznanie się z treścią archiwizowanych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

BibliotekarzS

343301

Doradca do spraw zasobów bibliotecznych

343304

Pomocnik biblioteczny

441101

Archiwista zakładowy

441402

Technik archiwistaS

441403

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę