Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Tarcza Antykryzysowa - Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów...

Nabór wniosków wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PRZYPADKU SPADKU...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania...

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia ...

Informacja dotycząca pełnomocnictwa Przedsiębiorcy do załatwiania spraw w urzędzie (z opłatą skarbową)

Od osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Przedsiębiorcy, wymagane jest pełnomocnictwo  w formie papierowej dostarczone do skrzynki podawczej w siedzibie urzędu lub droga pocztową. Załączniki ...

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU

UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O MIKROPOŻYCZKI I DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ  ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU    Wszystkie wymagane dokumenty (tj. umowy ,wnioski i ewentualne pełnomocnictwa), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

Mikropożyczki - aktualizacja po zmianie przepisów

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że trwa nabór na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Nabór został ogłoszony 2 kwietnia 2020 roku i jest prowadzony w systemie ciągłym. W związku ze zmianą przepisów prawa - na mocy art.73 pkt. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych...

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych. ...

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. Termin składania wniosków : od 16 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. ...

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"   Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA POŻYCZEK I DOFINANSOWAŃ COVID -19

  INFORMACJA  DOTYCZĄCA POŻYCZEK I DOFINANSOWAŃ  COVID -19 W celu otrzymania środków należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży  1 egzemplarz wniosku wraz   z wymaganymi załącznikami.   W przypadku braków formalnych pracownik PUP kontaktuje się telefonicznie, mailowo, bądź za pośrednictwem platformy...

 • Terminarz wypłat świadczeń za kwiecień 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA KWIECIEŃ 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    12.05.2020 r.   dodatek  aktywizacyjny:       12.05.2020 r.                                                            stypendium stażowe:            11.05.2020 r.   inne...

 • UWAGA - INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  INFORMACJE NA TEMAT POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY ORAZ DOFINANSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z KOSZTAMI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW         W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH W NASTĘPSTWIE COVID-19 ,DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW  POD NUMEREM...

 • Informacja o zawieszeniu usług i instrumentów rynku pracy

  W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 i koniecznością przesunięcia środków finansowych na realizację zadań tzw. tarczy antykryzysowej informujemy,  że możliwość realizacji wszystkich form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych zostaje zawieszona. Wnioski w sprawach innych niż wynikające z ustawy z...

 • Terminarz wyplat świadczeń za marzec 2020 r.

    POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA MARZEC 2020 r.   zasiłek dla bezrobotnych:    10.04.2020 r.   dodatek  aktywizacyjny:       10.04.2020 r.                                                            stypendium stażowe:           09.04.2020 r.   inne...

 • WAŻNY KOMUNIKAT

  Przypominamy , że w okresie wysokiego zagrożenia epidemiologicznego większość spraw   w Urzędzie można załatwić za pomocą : telefonu  67 342 68 10 poczty elektronicznej     sekretariat@pupchodziez.pl poczty tradycyjnej platformy praca.gov.pl oraz za pomocą ePUAP ! ...

 • Instrukcja rejestracji online - wideo

  Poniżej przedstawiamy link do kanału YouTube Zielonej Linii, pod którym znajduje się film prezentujący instrukcję rejestracji w Urzędzie pracy przez internet. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją. https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY

 • WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZAREJESRTOWANIA SIĘ JAKO OSOBA BEZROBOTNA

  WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZAREJESRTOWANIA SIĘ JAKO OSOBA BEZROBOTNA   dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości; odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia...

 • Informacja dot. pracy PUP

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, iż : Z DNIEM 16.03.2020 ROKU,  AŻ DO ODWOŁANIA, WPROWADZA SYSTEM TELEFONICZNEGO KONTAKTU Z  PRACOWNIKAMI URZĘDU. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. urzędu w miarę możliwości załatwiali za pośrednictwem skrzynki E-PUAP , poczty...

 • Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży w okresie zagrożenia koronawirusem

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży  z dnia 16 marca  2020 r.   w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży w okresie zagrożenia koronawirusem        Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę