Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (V)"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych      i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
Okres realizacji projektu:
01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
 
Cel główny projektu:
Zwiększenie zatrudnienia 273 osób bezrobotnych (159K, 114M) powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim.
 
Kto może skorzystać z projektu?
Grupę docelową projektu stanowią  osoby bezrobotne z powiatu chodzieskiego powyżej      29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Chodzieży, należące do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne - 98 osób,
- kobiety – 159,
- osoby z niepełnosprawnościami –  13 osób,
- osoby z niskimi kwalifikacjami – 118 osób,
-  osoby w wieku 50 lat i więcej  –   46 osoby.
 
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
Forma wsparcia Ilość osób objętych wsparciem Nabór na formy wsparcia w 2019/2020 r. Dane kontaktowe do osoby, która udziela informacji i wskazówek
Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy 273    
Szkolenia 60 Aktualny 67 3426849
Staże 102 Aktualny 67 3426852
Prace interwencyjne 69 Aktualny 67 3426848
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 42 Aktualny 67 3426846
 
Ogólna wartość projektu: 2 319 159,21 zł
                                                                                                               Chodzież, 03.08.2020 r.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę