Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży


Informacja o dodatkowych środkach w ramach rezerwy Funduszu Pracy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za I Półrocze 2016 r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za I Półrocze 2016 r Załączniki Informacja sygnalna za I półrocze 2016 r Informacja sygnalna za I półrocze 2016 r dane3...

Terminarz wypłat świadczeń za wrzesień 2016 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA WRZESIEŃ 2016 r.   zasiłku dla bezrobotnych,         dodatku aktywizacyjnego:      12.10.2016 r.                                                            stypendium stażowego:        11.10.2016 r.   innych...

Informacja o dodatkowych środkach w ramach rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w ramach programu skierowanego do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku – spełniających jedno z poniższych kryteriów : ...

REKTUTACJA DO PROJEKTU "AKCJA AKTYWACJA - EFS"

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie zaprasza osoby w wieku 18-24 lata, bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące się do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych m.in: kurs prawa jazdy, komputerowy, językowy, przedsiębiorczości i inne. (szczegóły w załączniku) ...

CHCEMY PRACOWAĆ! - PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! (Szczegóły w załączniku) KONTAKT: MGO-Expert Usługi Księgowe i Szkoleniowe ul. Raczkowskiego 1/2 64-800 Chodzież Załączniki Chcemmy pracować.jpg

Projekt pt. „Mama i tata wracają do pracy - nowy klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową dla mieszkańców powiatu chodzieskiego”

Informacje o projekcie: Projekt pt.  „Mama i tata wracają do pracy - nowy klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową dla mieszkańców powiatu chodzieskiego " jest projektem realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie...

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej     Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy ) w ramach...

ZAPYTANIE OFERTOWE SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ TIG 141 (I stopień)

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza do złożenia w terminie do...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Urząd dysponuje środkami przeznaczonymi dla dwóch różnych grup bezrobotnych. Pierwszą z niech stanowią osoby w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to jest spełniające co najmniej...

Terminarz wypłat świadczeń za sierpień 2016 r.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY   TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ :    ZA SIERPIEŃ 2016 r.   zasiłku dla bezrobotnych,        dodatku aktywizacyjnego:      12.09.2016 r.                                                            stypendium stażowego:        09.09.2016 r.   innych...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie chodzieskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystępuje do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd pracy w Chodzieży informuje, że przystąpił do realizacji projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieski, (I)   realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa VI  „Rynek pracy" Działanie VI.1  „Aktywizacja zawodowa osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę